• T6. Th5 24th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags

Latest Post

𝐊ỳ 𝟐𝟎: 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒖̛̉ 𝒗𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 – 𝑻𝒊̀𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 “𝑩𝒊́ 𝒏𝒈𝒉𝒊” (𝟐) 𝐊𝐲̀ 𝟏𝟓:𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒖̛̉ 𝒗𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 – 𝑪𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑶̂𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖́𝒄 𝑫𝒖̣ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝑳𝒚́ 𝑻𝒖̛̉ 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 (𝟑) 𝐊𝐲̀ 𝟏𝟔: 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒖̛̉ 𝒗𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 – 𝑪𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 (𝟏) 𝐊𝐲̀ 𝟏𝟕: C𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒖̛̉ 𝒗𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 – 𝑪𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 (𝟐) 𝐊𝐲̀ 𝟏𝟗 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒖̛̉ 𝒗𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 – 𝑻𝒊̀𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 “𝑩𝒊́ 𝒏𝒈𝒉𝒊” (𝟏)

Trending

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ là một khía cạnh quan trọng, là một phần không thể thiếu trong việc phân tích tử vi theo Lương Phái. Sự hiểu biết về Hóa…

Nghệ thuật Hóa Kỵ xuất P2 Tình yêu hôn nhân và Li Dị

Tiếp tục nghệ thuật hóa kỵ xuất P1, không chỉ hóa Kỵ chuyển Kỵ gặp hóa Kỵ xuất mà thầy Lương Nhược Du còn phân tích trường hợp hóa Lộc…

Nghệ thuật Hóa Kỵ xuất (P1): Mù Quáng trong tình yêu

Tình yêu, một trong những trạng thái tinh thần phức tạp nhất của con người, luôn được tìm kiếm và trân trọng. Trong tử vi Lương Phái, tình yêu không…

Bạn quan tâm đến cung chức nào nhất trong 12 cung?

Cung chức trong tử vi được xem xét như một khía cạnh chính để hiểu về tính cách và vận mệnh của mỗi người, đóng vai trò như một “bản…

Ai mới được gọi là “người thầy”???

Ai mới được gọi là “người thầy”??? Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người có khả năng truyền đạt kiến thức, định hình đạo đức, và truyền động…

Tầm nhìn khởi nghiệp P1

Trong hành trình khởi nghiệp, tầm nhìn chính là ngọn đèn dẫn lối, ánh sáng chiếu rọi tương lai mà chúng ta đặt ra để đạt tới. Nó là hình…

Vô cực sinh Thái cực, thái cực sinh lương nghi

“𝑽𝒐̂ 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄, 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊, 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒕𝒖̛́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑩𝒂́𝒕 𝒒𝒖𝒂́𝒊” “𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜” chính là trạng thái hỗn độn thuở sơ…

Khéo ăn khéo nói được lòng thiên hạ P1

Trong cuộc sống, một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà con người cần sở hữu là khả năng giao tiếp. Khả năng giao tiếp giúp bạn tận dụng…

You missed