• T4. Th5 22nd, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags
Hoa ky chuyen Ky la gi

Hóa Kỵ Chuyển Kỵ là một khía cạnh quan trọng, là một phần không thể thiếu trong việc phân tích tử vi theo Lương Phái. Sự hiểu biết về Hóa Kỵ và Chuyển Kỵ là chìa khóa để làm sáng tỏ và dự đoán vận mệnh và tính cách của mỗi người dựa trên tử vi Lương Phái.

Cung A phi kỵ sang cung B và chuyển Kỵ sang cung C

I. Khái niệm và ý nghĩa Hóa kỵ chuyển kỵ

Hóa Kỵ chuyển Kỵ là khi cung A nhập kỵ cung B, cung B hóa kỵ nhập cung C. Khi đó, tượng ý sẽ là cung A hóa Kỵ nhập cung B chuyển kỵ cung C.

II. Tượng nghĩa hóa kỵ chuyển kỵ

Tượng nghĩa diễn giải như hóa lộc chuyển kỵ và ở đây là hóa Kỵ.

Chẳng hạn: khi Hóa Kỵ của cung mệnh nhập vào cung tài và Kỵ chuyển chuyển vào cung điền, điều này biểu thị sự quan tâm và chú trọng (Hóa Kỵ) đến việc kiếm tiền (Tài Bạch), sau đó thông qua sự di chuyển (Kỵ chuyển) để tạo dựng tài sản (cung điền Trạch).

Tượng ý có thể phân tích thành như sau:

  • Cung A hóa Kỵ nhập cung B (ta ham kiếm tiền)
  • Cung B chuyển Kỵ nhập cung C (tiền tích lũy thành gia sản)
  • Cung A hóa Kỵ nhập cung C thông qua cung B (ta tích lũy được gia sản nhờ chịu khó kiếm tiền).

Tượng ý Kỵ chuyển Kỵ này có nghĩa là ba cung ABC (ở đây là mệnh tài và điền) có mối liên hệ với nhau, và mối liên hệ đó là Kỵ.

Ý nghĩa này cũng ám chỉ việc thúc đẩy thu nhập và tích góp tài sản, tuy nhiên, sự diễn giải của Kỵ chuyển Kỵ trong trường hợp này tương đương với việc đạt được sự thịnh vượng thông qua những nỗ lực gian khổ hơn, đòi hỏi kiên nhẫn tích lũy tài sản. Trong khi đó, Lộc chuyển Kỵ ở phía trên cho thấy khả năng kiếm tiền xuất sắc và dễ dàng hơn, và sau đó tận dụng mức thu nhập này một cách hợp lý để tích góp.

III. Ý NGHĨA KỴ CHUYỂN KỴ

1. Đường Kỵ chuyển Kỵ

Cho biết sự liên kết giữa các cung chức thông qua tương tác dạng Kỵ. Thường thì tương tác này thường được xem là không tốt. Số lượng Kỵ xuyến liên (liên kết) giữa các cung là thước đo cho mức độ không tốt và không ổn định của mối tương tác này. Đầu tiên, cần hiểu rõ nguyên tắc về việc Kỵ chuyển Kỵ và dừng Kỵ chuyển Kỵ. Kỵ chuyển Kỵ diễn ra khi năng lượng Kỵ dồi dào. Năng lượng Kỵ này xuất phát từ năm sinh, cung mệnh và số đông (trong trường hợp Truy Kỵ).

2. Truy Kỵ

Đây là tình huống khi một cung bị áp đặt Hóa Kỵ và nằm trong nhóm cung chúng ta đang xem xét. Ví dụ, trong nhóm cung A B C, cung A bị Hóa Kỵ và nhập cung B, cung B chuyển Kỵ và nhập cung C. Tại đây, cung C sẽ gặp một cung D bị Hóa Kỵ và nhập cung C. Lúc này cung D được gọi là “Truy Kỵ” đối với cung C, và cung C có thể tiếp tục chuyển Kỵ sang một cung khác. Truy Kỵ chỉ cần là cung C (cung vừa nhận chuyển Kỵ từ cung B). Tuy nhiên, để Truy Lộc hay Truy Quyền từ cung D đến cung C có thể tiếp tục chuyển Kỵ, cả hai cung cần phải cùng chia sẻ tinh diệu với tinh diệu đã nhận chuyển Kỵ tại cung C. Là trường hợp có cung phi Hóa Kỵ đuổi theo và gặp nhóm cung ta đang xét. Ví dụ ta đang xét nhóm cung A B C trong đó cung A hóa Kỵ nhập cung B và cung B chuyển Kỵ nhập cung C, thì có một cung D nào đó hóa Kỵ nhập cung C. Khi đó là cung D Truy Kỵ tới cung C, và cung C có thể tiếp tục chuyển Kỵ sang một cung khác. Truy Kỵ chỉ cần đồng cung là cung C (cung vừa nhận chuyển Kỵ từ cung B). Nhưng Truy Lộc Truy Quyền từ cung D tới cung C cần cùng tinh diệu với tinh diệu (đồng hay cùng tinh diệu) vừa nhận chuyển Kỵ tại cung C thì mới có thể tiếp tục chuyển Kỵ.

Cung C nhận phi kỵ từ Cung D. Gọi là truy kỵ

IV. Nguyên tắc  Hóa Kỵ chuyển Kỵ như sau:

  • Hóa Kỵ năm sinh đương nhiên chuyển Kỵ
  • Hóa Kỵ cung mệnh đương nhiên chuyển Kỵ
  • Truy Kỵ (không cần cùng tinh diệu) đương nhiên chuyển Kỵ

Hóa Kỵ năm sinh là quyền của thái tuế đương nhiên tiếp tục chuyển Kỵ. Ví dụ Hóa Kỵ năm sinh tọa cung A can Bính, như vậy Hóa Kỵ năm sinh tiếp tục chuyển Kỵ đến cung có sao Liêm Trinh (Bính hóa Kỵ tại Liêm Trinh). Tương tự như vậy Hóa Kỵ Cung Mệnh (hóa Kỵ xuất từ cung an mệnh) là quyền của Chủ quyền của Cực (tức cung Mệnh là lập cực của toàn lá số, cung Mệnh là lý do 11 cung chức còn lại tồn tại), cho nên mệnh Kỵ đương nhiên chuyển Kỵ. Truy Kỵ là trường hợp hai cung cùng hóa Kỵ vào một cung, cung đó nhận năng lượng Hóa Kỵ từ hai cung nên tràn đầy và sẽ tiếp tục chuyển Kỵ tới cung khác. Giống như hai cốc nước cùng đổ vào một cốc khác có cùng dung tích thì đương nhiên sẽ tràn nước ra ngoài.

V. Nguyên tắc dừng Hóa Kỵ chuyển Kỵ như sau:

  • Cung vừa được chuyển Kỵ lại tự hóa Kỵ xuất
  • Chuyển Kỵ tạo thành vòng lặp luẩn quẩn
  • Không có cung Truy Kỵ

Chuyển Kỵ dừng lại khi không thể tiếp tục chuyển nữa. Cung tự Hóa Kỵ xuất là cung đó tự phi Kỵ vào chính nó đương nhiên đứng im tại chỗ. Chuyển Kỵ tạo thành vòng lặp luẩn quẩn ví dụ cung A chuyển Kỵ sang B, cung B lại chuyển Kỵ về A, có chuyển nữa cũng trong vòng lặp đó mãi mãi không ra khỏi. Không có cung Truy Kỵ là trường hợp dừng chuyển Kỵ khi hết năng lượng. Tại cung vừa được chuyển Kỵ tới không có năng lượng để đi tiếp thì đương nhiên dừng chuyển Kỵ. Hóa Kỵ năm sinh là quyền của thái tuế đương nhiên tiếp tục chuyển Kỵ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed