• T7. Th5 25th, 2024

Tử Vi Bắc Phái Phi Tinh

Tử vi là môn khoa học thống kê.

Top Tags
tinh cach

Cung tính cách xác định như thế nào?

Cung tính cách là ba cung Mệnh Tật Phúc với mối quan hệ nhất lục cộng tông. Nếu mệnh là 1 thì tật là 6, nếu tật là 1 thì phúc là 6. Bộ ba cung mệnh tật phúc đi với nhau trong đó có ý nghĩa chung là tính cách của ta. Nói cách khác, cung tật và cung phúc làm rõ nét hơn tính cách đọc từ cung mệnh. Xuyến liên ba cung tính cách nhiều Lộc là người lạc quan vui vẻ, nhưng nếu không có Quyền thì dễ thành người phù phiếm mơ mộng mà thiếu nghị lực cố gắng. Xuyến liên ba cung tính cách có nhiều Kỵ là người thực dụng thực tế, nhưng đa nghi và có nhiều suy nghĩ ích kỷ tiêu cực. Xuyến liên đi qua các sao đào hoa như Liêm Tham Âm Cự thể hiện tính cách đào hoa, tính đào hoa này gây hậu quả tốt hay xấu dựa và số Kỵ Lộc hợp trình. Xuyến liên các cung tính cách có tượng Lộc xuất là cái hay cái đẹp được phô diễn ra ngoài. Xuyến liên các cung tính cách có tượng Kỵ xuất là cái xấu cái dở được phô diễn ra ngoài. Nếu xuyến liên đi qua các tinh diệu có tính chất mạnh mẽ kiêu dũng lại có tượng Lộc xuất Quyền xuất thì người đó tính cách anh hùng trượng nghĩa, là một hào kiệt trên đời. Cách luận khác cũng tương tự như vậy.

Thực hành luận tính cách

Kí hiệu: A = Lộc, D = Kỵ

a. Ví dụ lá số Dalai Lama 

(các bạn lưu ý là độ tin cậy thông tin mọi lá số chỉ là tương đối, các bạn học để cảm nhận được phương pháp rồi thoát ra và suy nghĩ độc lập của riêng mình mới là điều quan trọng).

Xuyến liên Lộc của mệnh phúc tật niên Lộc: (khi Xuyến liên Lộc luôn phải chú ý Truy Lộc cần cùng tinh diệu).

Mệnh cung tân tỵ hóa Lộc Cự Môn ở mậu niên Lộc đương nhiên chuyển Kỵ tới Thái Âm, dần chuyển Kỵ tới Thiên Cơ ở canh thìn, tại canh thìn tọa ở mậu tý (cung tật ách). 2A được chuyển tới tật ách.

Phúc cung quý mùi hóa Lộc Phá Quân ở ất dậu chuyển Kỵ tới Thái Âm ở mậu tý (cung tật ách). 1A được chuyển tới tật ách.

Như vậy tại tật ách tọa 3A. 

Tật ách mậu tý hóa Lộc Tham Lang tại kỷ sửu chuyển Kỵ tới Văn Khúc ở phụ mẫu đối xung tật ách.

Như vậy trục tật ách có 4A tổng cộng. Cho nên các cung tính cách của Dalai Lama xuyến liên hợp trình 4A hội tụ tật ách tất nhiên là người chịu ảnh hưởng lớn bởi cung tật ách duyên nghiệp, ở đây ứng với tu hành. Xuyến liên hợp trình 4A hội tụ tật ách tọa trên sao Thái Âm, cho nên đây là người tu hành huyền môn, Lộc chủ cát chủ thiện cho nên đây là người có tính cách thiện.

Xuyến liên Kỵ của mệnh phúc tật niên Kỵ:

Mệnh tân tỵ hóa Kỵ Văn Xương tọa giáp thân chuyển Kỵ Thái Dương tọa mậu dần.

Phúc quý mùi hóa Kỵ Tham Lang tọa kỷ sửu chuyển Kỵ Văn Khúc tọa nhâm ngọ.

Tật ách mậu tý hóa Kỵ Thiên Cơ tọa canh thìn chuyển Kỵ Thái Âm tọa tật ách.

Niên Kỵ tọa tật ách.

Như vậy trục tật ách có 3D. Cung mệnh đứng ngoài Xuyến liên Kỵ các cung tính cách này. Cung tật vừa có niên Kỵ tọa vừa hợp trình xuyến liên 3D hội tụ. Cho nên cung tật là cung quan trọng trong cuộc đời Dalai Lama. Duyên nghiệp và tu hành trả nghiệp là chuyện trọng yếu của ông. Cung mệnh đứng ngoài xuyến liên Kỵ các cung tính cách cho nên cung mệnh có thể tránh né được những liên lụy xấu từ tổ hợp này gây ra.

b. Ví dụ lá số MTĐ

Xuyến liên Lộc của mệnh phúc tật niên Lộc: (khi Xuyến liên Lộc luôn phải chú ý Truy Lộc cần cùng tinh diệu)

Mệnh cung canh thân hóa Lộc Thái Dương tọa kỷ mùi chuyển Kỵ Văn Khúc tọa mệnh.

Phúc cung nhâm tuất hóa Lộc Thiên Lương tọa quý hợi chuyển Kỵ Tham Lang tọa mệnh.

Niên lộc tọa bính thìn chuyển Kỵ Liêm Trinh tọa thiên di.

Tật ách ất mão hóa Lộc Thiên Cơ tọa tân dậu chuyển Kỵ Văn Xương mậu ngọ phu thê.

Như vậy trên lá số của MTĐ, mệnh phúc và niên Lộc xuyến liên 3A tại trục mệnh di. Cho nên là người có mệnh cách nắm quyền. Xuyến liên đa lộc đi qua Liêm Trinh Tham Lang nên là người tài hoa và mang những đặc tính của Liêm Tham. Cung tật ách phi Lộc không xuyến liên đi qua mệnh phúc và niên Lộc cho nên cung tật ách tách biệt trong tổ hợp xuyến liên tính cách. Mệnh cách này mà luận, không phải người tu hành.

Xuyến liên Kỵ của mệnh phúc tật niên Kỵ:

Kí hiểu: D = Kỵ

Phúc nhâm tuất hóa Kỵ Vũ Khúc tọa mậu ngọ chuyển Kỵ Thiên Cơ tân dậu phụ mẫu. Trục phụ tật có 1D.

Tật ách ất mão hóa Kỵ Thái Âm chuyển Kỵ Văn Khúc tọa mệnh.

Niên Kỵ tọa mệnh. Tại mệnh tọa 3D. Tại phụ mẫu tọa 1D.

Như vậy mệnh tật và niên Kỵ xuyến liên hợp trình 3D tọa mệnh. Là người có tính cách cơ mưu và quyết đoán. Mệnh lại nắm nguồn Kỵ toàn lá số (tức niên Kỵ) cho nên ảnh hưởng của Kỵ rất mạnh.

Trong các cung tính cách, riêng cung phúc đức hóa Kỵ và hóa Kỵ chuyển Kỵ đi lẻ. Cho thấy trong tính cách xuyến Kỵ không có vai trò của cung phúc đức. Điều này cũng thể hiện trong cá tính quyết liệt của MTĐ.

Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed